Reaaliaikainen paikkatieto maantieteen opetuksen elävöittäjänä

Koulumaantieteen teemat käyvät vuosi vuodelta yhä ajankohtaisemmaksi. Ilmastonmuutos, metsäkato, biodiversiteetin väheneminen ja väestönkasvu ovat esimerkkejä maantieteessä opettavista aihepiireistä, jotka toistuvat uutisvirrassa jatkuvasti. Internetissä on erilaisia, jopa reaaliaikaisia geomediasovelluksia, joiden avulla esimerkiksi edellä mainittujen ilmiöiden havainnointi ja analysointi on mahdollista.

Jotta näiden maantieteen opetusta elävöittävien ja oppijoita motivoivien sovellusten käyttöönotto olisi opettajille mahdollisimman vaivatonta, suunnittelimme opetuspaketin, joka esittelee yhdeksän erilaista geomediasovellusta, niiden alustavat käyttöohjeet ja esimerkkitehtäviä ratkaisuineen. Vaikeustasoltaan sopivien tehtävien löytämiseksi esimerkkitehtävät on jaoteltu Bloomin uudistettua taksonomiaa (Andersson & Krathwohl, 2001) mukaillen kolmeen tasoon: muista ja ymmärrä, sovella ja analysoi sekä arvioi ja luo.

Opetuspaketissa esitellyt sovellukset ovat:

1. Ventusky. https://www.ventusky.com

Ventusky on tsekkiläisen Inmeteo-yrityksen tuottama paikkatietopalvelu. Se sopii erityisesti sään ja ilmaston tarkasteluun, ilmakehän ilmiöiden tutkimiseen sekä ilmastovyöhykkeiden havainnollistamiseen.

2. Global Forest Watch. https://www.globalforestwatch.org

World Resources Institute perusti Global Forest Watch -palvelun vuonna 1997 kokoamalla päivitettyä tietoa metsien tilasta. Sivuston avulla voi seurata esimerkiksi metsäalueiden peittävyydessä tapahtuneita muutoksia.

Global Forest Watch visualisoi muun muassa metsäpeitteen muutosta. Oheisessa Borneon kartassa on vaaleanpunaisella merkitty alueet, joilla metsäalueen peittävyys on vähentynyt enemmän kuin 30 prosenttia. Palmuöljytehtaat on merkitty keltaisin symbolein.

3. Map of Life. https://mol.org

Map of Life on useiden yliopistojen ja organisaatioiden ylläpitämä sivusto, joka sopii lajien elinalueiden määrittämiseen ja biodiversiteetin havainnointiin.

4. Tulvakarttapalvelu. www.ymparisto.fi/tulvakartat

Tulvakarttapalvelu on ympäristöhallinnon verkkosivu, jolta löytyy ELY-keskusten, MML:n ja SYKE:n laatimia tulva-aineistoja. Tulvakarttapalvelun avulla voi muun muassa tarkastella tulvariskialueita sekä tulvimista rajoittavia tekijöitä.

5. European Drought Observatory. http://edo.jrc.ec.europa.eu

European Drought Observatory on EU:n ylläpitämä sivusto, joka kerää tietoa muun muassa sadannasta, lämpötiloista, kasvillisuudesta, jokien virtaamista ja maanpinnan kosteudesta. Sivuston avulla on mahdollista vertailla edellä mainittujen muuttujien ajallista ja alueellista muutosta EU:n alueella.

6. Pollution. https://www.pollution.org

Pollution.org on Global Alliance on Health and Pollution (GAHP) -järjestön muodostaman saaste- ja terveyskomission (The Commission on Pollution and Health) ylläpitämä sivusto, joka kokoaa yhteen paikkatietoa maaperän-, ilman- ja vesistösaasteiden pilaamista alueista.

7. Disaster Alert. https://disasteralert.pdc.org

Disaster Alert on Pacific Disaster Centerin (PDC) tarjoama palvelu, joka tuottaa reaaliaikaista hasarditietoa, esim. myrskyistä, metsäpaloista ja endogeenisistä riskeistä. Palveluun on tallennettu myös muuan muassa väestö- ja infrastruktuurisisältöisiä karttatasoja, mitkä mahdollistavat syy-seuraus -suhteiden tarkastelun visuaalisena päällekkäisanalyysinä.

Jutun avauskuvan karttanäkymässä on karttatasot aktiivisista metsäpaloalueista (vaaleanpunaiset alueet) ja sadealueista; molemmat viimeisen 24 tunnin ajanjaksolta. Kuvankaappaus on otettu 6.6.2019, jolloin Auringon zeniittiasema sijaitsi päiväntasaajan pohjoispuolella.

8. Tilastokeskuksen kartta-animaatio -sovellus. http://www.stat.fi/tup/vl2010/kartat.html

Väestölaskennan kartta-animaatiosovellus on Tilastokeskuksen palvelu, josta voi tarkastella noin 60 väestömuuttujan aineistoa karttoina, hajontakuvioina, aikasarjoina, taulukoina tai pylväskuvioina.

Tilastokeskuksen kartta-animaatio -sovellus sopii ihmismaantieteellisten ilmiöiden tarkasteluun ja analysointiin. Kartasta erottuu oranssein värisävyin ne kunnat, joissa oli nykyisen hallituksen tavoittelema 75 prosentin työllisyysaste vuonna 2010. Hajontakuviosta nähdään, että tutkinnon suorittaneiden osuus 15 vuotta täyttäneistä ei selitä työllisyysastetta. Pylväsdiagrammissa on esitetty Suomen kunnat, joilla on korkein työllisyysaste.

9. World Population History. http://worldpopulationhistory.org/map/1/mercator/1/0/25/#

World Population History on asiantuntijaverkoston luoma sivusto, jonka avulla voidaan tutkia muun muassa väestönkasvua, merkittäviä tapahtumia ihmiskunnan historiassa sekä tarkastella väestökehityksen trendejä.

Opetuspaketin käyttöideoita:

  • opetusaiheeseen motivointi
  • geomediademonstraatio
  • paikkatieto- ja ajattelutaitoja kehittävä kurssitehtävä
  • itsenäisen opiskelun taitotehtävä
  • koulukohtaisen kurssin opetusmateriaali

Opetuspaketti (Geomedia-Opettajan opas.pdf) löytyy Oulun yliopiston maantieteen tutkimusyksikön lukioyhteistyösivuilta: https://www.oulu.fi/maantiede/node/2525

Lähteet: Anderson, L. W. & Krathwohl, D. R. 2001. A Taxonomy for learning, teaching, and assessing: A revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. New York: Longman.

Teksti ja kuvat: Henna Mäkelä, Mikko Saviranta & Kirsi Valta-Hulkkonen
Artikkeli on julkaistu Naturan numerossa 1/2020.